Back
BackToMain
PrevMode
Mode
על בית הספר
מקצועות לימוד
חינוך חברתי
"המחרוזת"

"המחרוזת" גי דה מופסאן

בצעו את המשימות הבאות, והגישו אותן בכתב לליאת גוזלן בתאריך שנקבע להגשת העבודה.

משימות:

 

1. הגב' ליזל הנה דמות ראשית ביצירה. כתבו את כל הידוע לכם עליה. בתשובתכם

   התייחסו למראה חיצוני, תכונות אופי, התנהגות, יחסה אל הסביבה ויחס הסביבה 

   אליה.

 

2. "אדם שכבר אינו חולם ואין לו הזיות, אמנם ממשיך להתקיים, אך חדל

    לחיות" (חנניה רייכמן). כיצד בא לידי ביטוי משפט זה ביצירה?

 

3. ביצירה מופיעה אנלוגיה.

   א. כתבו מהי אנלוגיה?

   ב. כיצד בא לידי ביטוי מושג זה ביצירה?

 

4. "הקנאה מענה את בעליה". כתבו את כל הידוע לכם על כך. בתשובתכם תנו

    דוגמאות מן היצירה.

 

5. הסיפור "המחרוזת" הנו סיפור קצר. כתבו לפחות חמישה ממאפייני הסיפור הקצר 

   המופיעים בו.

 

 

 

 

עבודה מהנה,

ליאת גוזלן

האתר פותח באמצעות תוכנת כליקיט לוגו

לניהול תכנים ואתרי אינטרנט  ליצירת קשר עם מנהלת האתר     leahsap@walla.co.il